ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

Photo د. روزان دالغادو วุฒิบัตร อนุสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. Certificate in Dermatoimmunology, University of Chicago, USA